ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

Az Alp-Agro Kft.

8477 Tüskevár, Kossuth L. u. 84.

Cégjegyzékszám: 19 09 517713

Adószám: 25173309-2-19,

Közösségi adószám: HU25173309

Bankszámlaszám: 11748045-21346156

www.alpagro.hu

info@alpagro.hu

+36-30-504-6691

által forgalmazott új és használt termékek értékesítésére vonatkozóan

 Általános rendelkezések

Az Alp-Agro Kft. az általa forgalmazott új és használt termékek értékesítése kapcsán került a Vevővel jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozásaként a felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen elfogadják és e szerint járnak el.

Szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogviszonya az adott jogügylet kapcsán online felületen történő vásárlás illetve megkötött szállítási szerződésen, adásvételi szerződésen vagy más írásbeli megállapodáson alapul. Ezen szerződések, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek.

A vevő az adott jogügylet kapcsán online felületen történő véglegesített vásárlás után, valamint az adásvételi szerződésben szereplő specifikációjú terméket az Alp-Agro Kft.-tól megvásárolja, az Alp-Agro Kft. pedig e terméket a Vevő részére eladja (az új termék gyártási éve az adott naptári évnél korábbi is lehet). A felek között az adásvételi jogügylet online valamint írásban is létre jöhet.

 

I.       Megrendelés, visszaigazolás módja, elállás

 

A Vevő az online felületen kitöltött és véglegesített adatokkal valamint személyesen a szállítási szerződés kitöltésével megrendeli a kívánt terméket, az Alp-Agro Kft. elektronikus formában az előzőleg regisztrált email címre a rendelés teljes tartalmáról visszaigazolást küld, valamint személyes vásárlás esetén a szállítási szerződés aláírásával visszaigazolja a megrendelést. A Vevő vállalja, hogy amennyiben a véglegesített online rendelés illetve az aláírt szállítási szerződés ellenére eláll a szerződéstől, azaz nem teljesíti a Ptk. 379. §-ban írt kötelezettségét, akkor 15 napon belül megfizeti az Alp-Agro Kft.-nak a Ptk. 381. § (1) bekezdése alapján kártérítésként a rendelési érték 15 %-át.

 

II.        Szállítási feltételek

 

 1. A szállítási és egyéb határidőket, valamint a termék átadás-átvételének időpontját az Alp-Agro Kft. az általa küldött online visszaigazolásban tájékoztató jelleggel megküldi ezen felül személyes szerződéskötéskor a felek a közöttük létrejött szállítási szerződésben kötelesek rögzíteni.
 2. A szállítási határidőnek a gyártó hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért az Alp-Agro felelősséget nem vállal, de erről a tényről minden esetben elektronikus értesítést küld. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti késedelemből eredő esetleges kárát az Alp-Agro Kft. nem köteles megtéríteni,
 3. Az Alp-Agro Kft. előteljesítésre (határidő előtti teljesítésre) jogosult. A szállítás teljesítettnek tekintendő, ha a Vevő által megrendelt termék rendelkezésre áll, és ezt a tényt az Alp-Agro Kft. a Vevővel írásban közölte. A Vevő és az Alp-Agro Kft. egyedi megállapodása alapján a megrendelt terméket, az Alp-Agro Kft. – a felek eltérő megállapodása hiányában a Vevő költségén – a Vevő által megjelölt telephelyre szállítja, ahol is a Vevő saját költségére, maga köteles gondoskodni a terméknek a szállítóeszközről történő lerakodásáról. A kárveszélyviselés a terméket szállító termékjárműnek a Vevő által megjelölt telephelyre történő megérkezésével száll át a Vevőre. Ebben az esetben a minőségi és mennyiségi átvétel helye a Vevő által megjelölt telephely. Amennyiben az átadás helye felek megállapodása alapján a gyártó telephelye, úgy a közvetlenül a gyártótól történő vevői átvétel során a Vevő felel a dolog minőségi és mennyiségi átvételéért és ezen időponttól kezdődően viseli a kárveszélyt.
 4. A virtuális illetve írásos szerződés fennállása alatt a Vevő által megadott adatokban történő változásokat az Alp-Agro Kft..-nak személyesen vagy írásban, vagy az online regisztrációs oldalon a változás bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül haladéktalanul bejelenti. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, így az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viselei, azért az Alp-Agro felelősséget nem vállal.
 5. 5. A Vevő átvételi késedelme esetén az Alp-Agro Kft. jogosult az általa kijelölt átvételi időponttól a Vevő átvételének időpontjáig (ha az átvételi késedelem a Vevő, vagy a Vevőre tekintettel más hibájából származik) a Ptk. (6:48. § [Késedelmi kamat]) szerinti késedelmi kamatot felszámítani. A vevő a járulékos, és ügyintézéssel kapcsolatos károkat és költségeket is köteles megtéríteni, amelyeket a fenti késedelmi kamat nem fedez.
 6. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, a futárszolgálat által adott visszajelzés alapján illetve a fuvarlevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával rögzítik.
 7. Az Alp-Agro megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, ha még a szállítást megelőzően információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az Európai Uniós, illetve a Magyar Kereskedelmi jogszabályokat, valamint a gyártóval kötött megállapodást.

 

III.      Vételár

 

 1. Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező termék vételárát az online vásárlási oldalon, szállítási szerződésben valamint az Alp-Agro Kft. által küldött elektronikus visszaigazolásában rögzítik. A jogügyletet a felek a megállapodásuk szerinti pénznemben (HUF, EUR, CHF, USD ) kötik, a vételárat nettó ár és a törvényben rögzített érvenyes általános forgalmi adóval növelt együttes összegében határozzák meg.
 2. Ha a felek, a termék vételárát euróban állapítják meg és forintban történik a fizetés, akkor a felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a termék vételárának pontos euró összege a Vevő által fizetett forint vételár előlegek, valamint a fent maradt vételár beérkezésének napján OTP Bank Nyrt. által közölt deviza záró eladási árfolyam alapján meghatározott euró összege teszi ki. Amennyiben az átváltásokból eredően a gép euróban meghatározott vételára nem teljesül, az árfolyam különbözetet a felek végszámlában rendezik, mely összegről külön adásvételi szerződést készítenek.

A felek, ha a termék vételárát forintban állapítják meg, akkor a termék vételára a szállítási szerződés 1./ pontban rögzített forint összeg,  továbbá ha a termék vételára euróban kerül rögzítésre és euróban történik a kifizetés akkor a termék vételára a szállítási szerződés 1./ pontban szereplő euró összeg.

A felek megállapodnak továbbá még abban is, hogy az árfolyam emelkedésének kockázatát a Vevő viseli.

 1. A Vevő tudomásul veszi, amennyiben a teljesítés kapcsán előleget fizet és a teljesítés olyan okból hiúsulna meg, melyért a Vevőt terheli a felelősség, akkor az átvett előlegből az Alp-Agro Kft. az előleg teljes összegének 5 %-át kitevő összeget kártérítés címén levonja és a fennmaradó összeget fizeti vissza Vevő részére. A kártérítés mértékét Vevő értékarányosként elfogadja, azt a felek a jogügylet meghiúsulása kapcsán az Alp-Agro Kft.-t ért károk átalányának tekintik.
 2. 4. Amennyiben az adott megkötött jogügylet kapcsán foglaló kerül átadásra, úgy felek tudomásul veszik, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglaló bruttó összegét elveszíti, a kapott foglaló bruttó összegét kétszeresen köteles visszatéríteni. Beszámított termék ellenértéke foglalóként csak a vonatkozó számla kibocsátását követően vehető figyelembe.
 3. Az előleg, illetve a foglaló befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az Alp-Agro Kft. a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számol fel, illetve választása szerint jelen ügylettől elállhat.
 4. A foglaló vagy az előleg befizetése után a megrendelést jogkövetkezmény nélkül lemondani nem lehet. Az Alp-Agro Kft. nem vállal felelősséget a Vevő esetleges hitelképtelensége esetére. Ezen esetben a foglaló, illetve előleg összegéből a III.3. pontban írt tételek külön felhívás nélkül az Alp-Agro Kft. jogosult levonni, és illetik meg. Ugyanez érvényes akkor is, ha a Vevő a megrendelést visszamondja, vagy a szerződést felmondja, továbbá akkor, ha a szerződés teljesítése a Vevő érdekkörébe eső okból, vagy a Vevő szerződésszegése miatt az Alp-Agro Kft. által megjelölt átadási időpontig meghiúsul. Nem jár vissza a foglaló abban az esetben sem, ha a vételárba beszámítandó használt termék átadásának, mint a vételár megfizetésének feltételei az új termék átadására kijelölt időpontig nem teljesülnek. A Vevő fenti esetekben az Alp-Agro a foglalót meghaladó kárát is köteles megtéríteni.
 5. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződésben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, a forgalmazó üzletpolitikájának, valamint a Vevő és az Alp-Agro Kft. áregyeztetésének eredménye. Ugyanazon típusú termék ügyletenként eltérő vételáron is forgalomba kerülhet. Ennek tényét a Vevő tudomásul veszi.
 6. Hitel, illetve lízing esetén a teljes vételár megfizetése akkor következik be, ha a következő két feltétel együttesen teljesül: a Vevő a saját erőt az Alp-Agro Kft.-nek megfizette, valamint a finanszírozó bank a Vevő által igényelt hitelt átutalta az Alp-Agro Kft. részére.

Használt termék beszámítása esetén a teljes vételár – az Alp-Agro Kft. javára történő – megfizetése akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vevő a beszámított használt termék forgalomképes állapotáról gondoskodik, különös tekintettel a korábbi hitelével kapcsolatos tehermentesítés összes költségeinek megfizetésével, az ügyintézéshez szükséges meghatalmazások, és dokumentumok az Alp-Agro Kft. számára történő átadásával, illetve a forgalomképességhez szükséges banki, hatósági, vagy más az üggyel kapcsolatban illetékességgel bíró szervezet utasításainak, adatszolgáltatási kötelezettségeinek, vagy eljárási cselekményei végrehajtásának eleget tett a Vevő. Vevő kötelezettsége, hogy a beszámíttatott használt termék eladását, az eladás (beszámítás) tényét a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően az illetékes hatóságokkal a megadott határidőn belül közölje. A használt termék beszámítási ára kauciónak minősül, a Vevő szerződésszegéséből eredő károk és költségek fedezetéül szolgál.

 1. 9. Amennyiben a beszámított termék átadása és az arra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése az új termék átadására kijelölt időpontig nem következik be, a Vevő a beszámított termék vételárával azonos vételárrészt köteles az Alp-Agro Kft.-nak megfizetni legkésőbb a megrendelt termék átvételének időpontjáig. Ezen megrendelői szerződés és használt termék beszámítása esetén az arra vonatkozó felek közti adásvételi szerződés összefüggő oszthatatlan kötelemnek minősülnek.
 2. 10. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen jogügylet során a hitel/lízing igénybevételéhez szükséges, termékfinanszírozási kérelmet és mellékleteit, valamint a pénzintézet által kért további dokumentumokat az Alp-Agro Kft. ügyintézőjének az általa megjelölt időpontig rendelkezésére kell bocsátania. A Vevő késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit maga viseli. Vevőt a szállítási szerződés kapcsán a pénzügyi finanszírozás ügymenetéről és a járulékos költségekről az Alp-Agro Kft. képviselője tájékoztatja, melynek tényét Vevő ott írt nyilatkozatával is elismeri.
 3. Vevő ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelen ÁSZF, illetve a kapcsolódó jogügyletekhez szükséges adatait – így személyes adatait is – a finanszírozási közvetítést végző Alp-Agro Kft. adatbázisába felvegye és kezelje. Egyben hozzájárul ahhoz, hogy az itt kezelt adatait a Szállító és az Alp-Agro Kft. a lehetséges finanszírozó pénzintézeteknek/finanszírozást végző egyéb szervezeteknek kezelésre átadja.
 4. Amennyiben a Vevő részére az általa igényelt hitelt a finanszírozó bank nem engedélyezi a Vevő az igényelt hitel összegével azonos vételárrészt köteles a Alp-Agro -nak megfizetni legkésőbb a hitelkérelem elutasításnak közlését követő 8 napon belül.
 5. 13. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban tehető. Alapos kifogás esetén az Alp-Agro Kft. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.
 6. Az Alp-Agro fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártási árváltozás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy illetékváltozás, stb.) Vevő tudomásul veszi a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát.
 7. Az értékesített termék tulajdonjoga vételár teljes összegének megfizetésével egyidejűleg száll át a Vevőre. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Alp-Agro Kft. a szállítási szerződés tárgyát képező termékek tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartása ideje alatt – így különösen nem egyösszegű fizetés, illetve hitel/lízing bevonással történő teljesítés esetén – a Vevő kötelezettsége az adásvételi szerződés tárgyát képező termékekre biztosítást kötni (vagyonbiztosítást, lopás, töréskár, tűzkár és rongálás ellen). A biztosítás és a káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés költségei a Vevőt terhelik, a biztosítási szerződésből eredő jogok a vételár teljes kiegyenlítéséig az Alp-Agro Kft.-t illetik meg, aki a biztosítási szerződés kedvezményezettje. A Vevő tudomásul veszi, hogy a vételár teljes megfizetéséig a termékekre az Alp-Agro Kft. javára elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn, a terméket ezért nem jogosult eladni, vagy megterhelni. Az esetleges bérbe-, vagy használatba adáshoz az Alp-Agro Kft. kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Alp-Agro kijelenti, hogy a vételár és egyéb kapcsolódó követelései teljes kiegyenlítésekor a termékek tulajdonjogát a vevőre ruházza át.

 

 

IV. Teljesítési feltételek

 

 1. 1. Fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén az Alp-Agro Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.
 2. Amennyiben a Vevő az adott jogügylet kapcsán megkötött szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi, az Alp-Agro Kft. írásbeli felszólítása alapján az ott megjelölt határidőben nem egyenlíti ki az Alp-Agro Kft. ott meghatározott követeléseit, az Alp-Agro Kft. jogosult a tartozás megfizetéséig a (6:48.§) szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
 3. Az adott jogügylet kapcsán kötött szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá válnak és elszámolásnak van helye. A felek kötelesek fennálló tartozásukat az elszámolás napját követő 8 napon belül egymás felé kiegyenlíteni.
 4. 4. Az Alp-Agro Kft. jogosult arra, hogy a Vevőnek az Alp-Agro Kft.-val szembeni, bármely jogcímen fennálló követelését esedékességkor az egyébként vele szemben az Alp-Agro Kft. javára fennálló követelésbe beszámítsa. Így az Alp-Agro Kft.-nek jogában áll a Vevő által már befizetett gépvásárlási előleg, vagy egyéb vételárrész összegét a fennálló és időközben lejárttá vált alkatrész, szerviz, vagy másik termék vételára kapcsán fennálló vevői tartozásra elszámolni.

 

V. Felek együttműködési kötelezettsége

 

 1. Az Alp-Agro Kft. által importált termékek esetén az Alp-Agro Kft. vállalja, hogy a megvásárolt termékről elektronikus formában tájékoztatást küld. Ennek keretében az Alp-Agro Kft. a megrendelőnek, a termékről a „H a s z n á l a t i ú t m u t a t ó” szerinti kezeléséhez segítséget nyújt külön térítés nélkül. A Vevő a fentiek szerinti igényét legfeljebb 3 nappal a vásárlás után elektronikus formában köteles jelezni az Alp-Agro Kft. felé. Vevő tudomásul veszi, hogy a termék későbbi kezelési hiányosságaiból, nem megfelelő használatából eredő károkért az Alp-Agro –t semminemű felelősség nem terheli.
 2. Az Alp-Agro Kft. tájékoztatást ad Vevőnek az adásvétel tárgyát képező termék műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját gazdálkodási körülményei és szokásai ismeretében maga választja ki az adott terméket, így az Alp-Agro Kft. nem vállal felelősséget az üzemeltetéshez szükséges erőgép-munkagép kapcsolat létrehozásáért.
 3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.
 4. Nem egyösszegű fizetés, illetve hitel/lízing bevonással történő teljesítés esetén Vevő köteles az adásvétel tárgyára vagyonbiztosítást, illetve töréskár kapcsán biztosítást kötni a futamidő végéig. A biztosítás és a káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés költségei a Vevőt terhelik.

 

VI. Garancia, szavatossági jog

 

 1. Az Alp-Agro Kft. jótállási nyilatkozatát, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új termék a törvényben meghatározott módon kezeli. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó, vagy a tartozékot szállító partner garanciális kötelezettsége esetén az Alp-Agro Kft. a Vevővel szemben  fennálló  garanciális kötelezettségének teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó, illetve szállító az Alp-Agro Kft. felé teljesít.
 2. Hitel/lízing igénybevételével vásárolt termék esetén a szavatossági igény érvényesítésére a lízingbeadó és az Alp-Agro közötti szerződés rendelkezései az irányadóak.
 3. Felek megállapodása alapján, azon termékek esetén, ahol a gyártó nyilatkozik a garanciális és szavatossági jogok átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben köteles érvényesíteni.
 4. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a használt termék értékesítése kapcsán Vevő szavatossági igényének érvényesítéséről lemond. A termék vételárának meghatározásánál a vevői joglemondásra az Alp-Agro Kft. tekintettel van, felek ennek tudatában szerződnek.
 5. 5. A jótállási idő alatt a vevő 3 naptári napon belül elektronikus úton írásban köteles jelezni a meghibásodást az Alp-Agro Kft. felé. A hiba közlésének kézhezvételét követő 8 munkanapon belül az Alp-Agro Kft. köteles a Vevőt elektronikus formában tájékoztatni a jelzett garanciális tény további teendőiről. A javításról, a termék esetleges rendeltetésellenes használatáról, a hibáról, a hiba feltételezhető okáról a felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Az Alp-Agro Kft. mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha a Vevő – vagy Végfelhasználó – a terméket nem rendeltetésszerűen használta, a terméket átalakította, vagy tartozékot szerelt fel a termékre vagy szerel le a termékről, vagy azt nem kizárólag az Alp-Agro Kft.-val javíttatja, illetve javíttatta, a garanciális szervizt nem az Alp-Agro Kft.-val végeztette, továbbá ha egyébiránt a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozásra vezethető vissza. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő –ha a Végfelhasználó nem azonos a vevővel, a Végfelhasználó – a teljes vételár kifizetéséig a terméket kizárólag az Alp-Agro Kft. szakszervizével szervízelteti a gépkönyvben előírtak szerint.

 

 

VII. Szerződésszegés jogkövetkezményei

 

 1. 1. Amennyiben Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy az Alp-Agro Kft. jogosult a használati jogot megvonni és a tárgyat az esedékes követelés teljes megtérítéséig a Vevő birtokából elvonni. Ennek keretében az Alp-Agro Kft. képviselője jogosult a Vevő – Végelhasználó – telephelyén előzetes értesítés alapján megjelenni a termék elszállítása céljából. A Vevő – Végfelhasználó – köteles az Alp-Agro Kft. képviselőjének a terméket átadni, az Alp-Agro Kft. jogosult a terméket a vevő költségére saját telephelyére visszaszállítani. A Vevő kijelenti, hogy az Alp-Agro Kft., illetve a meghatalmazásából eljáró személy ezen tevékenységével birtokháborítást nem követ el, a vevő a termék visszaszállítását nem akadályozza meg. Tekintettel arra, hogy a Vevő, vagy Végfelhasználó a visszaszállítás időpontjáig a terméket használta, a felek megállapodnak abban hogy a Vevő által az elszállítás időpontjáig az Alp-Agro Kft.-nak kifizetett vételárrészlet(ek) a termék használati díjának tekintendő(k), így az Alp-Agro Kft.-val szemben semmiféle megtérítési igény nem támasztható.
 2. 2. Az Alp-Agro Kft. jogosult az adásvételi jogügylet kapcsán kötött szerződések azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen:
 3. a) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és az Alp-Agro Kft. felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít.
 4. b) Az Alp-Agro Kft. megítélése szerint az adásvételi jogügyletet biztosító fedezet értéke csökken, vagy érvényesíthetőségének lehetősége veszélybe kerül és a Vevő ilyen tartalmú felszólítás ellenére sem biztosít más, megfelelő biztosítékot.
 5. c) Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indul, vagy végelszámolási eljárást kezdeményez.
 6. d) Az Alp-Agro Kft. tudomására jut, hogy Vevő harmadik személyekkel szembeni fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad.
 7. Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott.
 8. a Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely az Alp-Agro megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését.
 9. az adásvétel tárgyát Vevő nem biztosítja.
 10. A felmondás időpontjában a Vevő használati jogosultsága megszűnik és köteles az adásvétel tárgyát haladéktalanul rendeltetésszerű,  használatra alkalmas tiszta állapotban valamennyi tartozékával és okiratával együtt az Alp-Agro Kft. képviselőjének a megjelölt helyen átadni.
 11. Ha a Vevő az adásvétel tárgyát a 3. pontban írtak szerint nem adja át, úgy az Alp-Agro Kft.-t megilleti a termék önhatalmú birtokbavételének és elszállításának joga (az 1. pontban írtak szerint), melynek költségét Vevő köteles viselni.
 12. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a terméket nem adja át az Alp-Agro Kft.-nak vagy képviselőjének, hanem azzal továbbra is sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el és ellene az Alp-Agro Kft. bűntető eljárást kezdeményez. A bűntető eljárás megindítása mellett az Alp-Agro Kft. megindítja a szükséges polgári eljárást

 

 

VIII. Egyéb rendelkezések

 

 1. A vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a szerződésben szereplő személyes adatait az Alp-Agro Kft. nyilvántartásában feldolgozza, marketing- és reklámcélra felhasználhassa, továbbá hirdetési- és reklámlehetőségekkel kapcsolatban megkeresse. Amennyiben a Vevő a termék megvásárláshoz banki finanszírozást vesz igénybe, jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, személyes adatainak a finanszírozó felé történő továbbításához. Felek megállapodnak abban is, hogy az Alp-Agro Kft. az általa értékesített és/vagy szervizelt gépeken logóját matricával elhelyezi.
 2. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.
 3. A szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.
 4. 4. Az Alp-Agro Kft. fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes ügyletek esetében – saját döntése alapján – jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást alkalmazzon. Az Alp-Agro Kft. továbbá fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat a jogszabályok és hatósági rendelkezések, vagy az adott értékesítésre, illetve szerződő partnerre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz, valamint saját üzletpolitikájához igazodva egyoldalúan módosítsa. A módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal köteles a szerződő partnert ajánlott levélben értesíteni. Amennyiben Vevő a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől kezdve vonatkozik valamennyi fennálló jogügyletre.
 5. Az Alp-Agro Kft. jelen szerződés teljesítésekor a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a tőle elvárható szakmai gondossággal jár el. Az Alp-Agro Kft.-t a gyártóművek által kiadott műszaki adatokért felelősség nem
 6. 6. A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére az Ajkai Városi Bíróság, illetve a Veszprém Megyei Bíróság alkalmazását kötik ki. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. július 01. napjától lépnek hatályba.